Begjin juny leit yn de boekwinkel

Testamint fan de siel

Twa jonges belibje, alhiel los fanelkoar, in ferskriklike jeugd. De iene yn it Fryske wetterlân, de oare tusken in keppel mislearre ymmigranten op de Kanadeeske prairy. As bern wurde se oan harren lot oerlitten, mar se sette troch. Beide meitsje se karriêre en fine de leafde. Wat se trochmakken en harren pleaget ferswije se. Oant se wer allinne komme te stean en yn Kanada as âlde mannen mei-elkoar yn ’e kunde komme. Se reitsje oan de praat en fertrouwe elkoar ta wat se noait kwyt woene. By tafal komme se derachter dat harren hertferskuorrende libbens ferweven binne …

In bloedmoaie nije roman fan Hylke Speerstra

Nijs

Nieuw boek: "De stem van het water"

Tiisdei 28 desimber 2021

In december 2021 is het nieuwe boek van Hylke Speerstra verschenen. 'De stem van het water' bundelt schippersverhalen. 

Oude schipperij spreekt in ‘De stem van het water’

HEERENVEEN22 DECEMBER 2021

‘Het was op een stille zaterdagmorgen in november 1974. In de ochtendnevel lag Gasselternijveen er wat v... lês fierder

alle artikelen