Begjin juny leit yn de boekwinkel

Testamint fan de siel

Twa jonges belibje, alhiel los fanelkoar, in ferskriklike jeugd. De iene yn it Fryske wetterlân, de oare tusken in keppel mislearre ymmigranten op de Kanadeeske prairy. As bern wurde se oan harren lot oerlitten, mar se sette troch. Beide meitsje se karriêre en fine de leafde. Wat se trochmakken en harren pleaget ferswije se. Oant se wer allinne komme te stean en yn Kanada as âlde mannen mei-elkoar yn ’e kunde komme. Se reitsje oan de praat en fertrouwe elkoar ta wat se noait kwyt woene. By tafal komme se derachter dat harren hertferskuorrende libbens ferweven binne …

In bloedmoaie nije roman fan Hylke Speerstra

Nijs

Ynterview fan Bert Wagendorp mei Hylke Speerstra yn de Volkskrant

Sneon 4 maart 2023

Yn de Volkskrant fan 4 maart '23 stiet in ynterview oer 'Testament van de Ziel' skrean troch Bert Wagendorp.

https://www.volkskrant.nl/boeken/landverhuizers-emigreren-vanwege-de-toekomst-maar-ze-slepen-het-verlede... lês fierder

alle artikelen