De kâlde erfenis

Jier
2001
ISBN:
9789033012327

De kâlde erfenis lit de flier fan de iisherberch kreune. Op 'e boppeseal dûnset it jongfolk de iispolka, guon mei de redens noch ûnder. Dy nacht ferskynt de iisgoadin. Hylke Speerstra makket in winterreis troch it Fryslân fan 1997 en fan hûndert jier lyn. Op elke beferzen sleat of mar stroffelet er oer âlde ferhalen. Fertellingen oer hoe't de winter it plattelân út syn isolemint helle. Of it pearke dat, befrijd troch it iis, sa goed by elkoar yn 'e slach lei dat it op de Lollumerfeart op frijen útdraaide.